Thematic Dictionary

Dictionary compiled and developed by TB Keelekoda Translation Agency

sunset
EE LV LT EN FI SE NO DE IT RU
Animals
At school
At the doctor
Bathroom
Bedroom
Birds
Body
Building and buildings
Clothes, footwear and accessories
Colours (BrE) / Colors (AmE)
Dining room
Fairytale characters
Family
Fruits and berries
Furnishings
Games and pastime
Garden
In the country
In the hospital
In the office
In the park
In the supermarket
In town
Insects
Kitchen
Law
Living room
Numbers
On the beach
On the farm
Party
Pets
Plants
Professions
Shapes
Sports

Time
  » Day
  » Holidays
  » Month
  » Time
  » Time-related words
  » Week
  » Year, seasons of the year
  » Zodiac
Tools
Toys
Travelling
Vegetables
Vehicles
Weather

fillfill

Theme: Law
(Law • Juura)

buttonwrite buttonprint button
EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU 

In English

In Estonian

Additional informationLisateave
AddressAadress
agreementleping
agreement to purchase real estatekinnisvara ostuleping
andja
apartment numberkorteri number
Apes of AfricaAafrika ahvid
Application for Residence Document of Union citizen or Union Citizen’s Family MemberElamisloa taotlus Liidu kodanikule või Liidu kodaniku pereliikmele
Application form must be filled out in block lettersAvaldus tuleb täita trükitähtedega
areapiirkond
block numberploki number
Certificate of birthSünnitunnistus
CitizenshipKodakondsus
citizenshipskodakondsused
citylinn
countryriik
Country and office of guardianship or trusteeship establishmentEestkoste või hoolduse kehtestanud riik ja asutus
country and place of marriage or registration of partnershipabielu või kooselu registreerimise riik ja koht
country issuing the marriage or partnership registration certificateabielu või kooselu registreerimise tõendi väljastamise riik
datekuupäev
Date of birthSünnikuupäev
date of birth or identification numbersünnikuupäev või isikukood
Date of expirationKehtiv kuni
Date of guardianship or trusteeship establishmentEestkoste või hoolduse kehtestamise kuupäev
date of issueväljastamise kuupäev
date of marriage or date of registration of partnershipabielu või kooselu registreerimise kuupäev
daypäev
DeclarationDeklaratsioon
Desirable length of staySoovitav viibimise kestus
districtrajoon
divorcedlahutatud
Do you have permission to reside in another country?Kas Teil on luba teises riigis elamiseks?
Entry registration number of established guardianship or trusteeshipEestkoste või hoolduse registreeringukande number
Expiry of right of claim for annulment of marriageAbielu kehtetuks tunnistamise nõudeõiguse lõppemine
Family namePerekonnanimi
femalenaine
Fill out item 2 of this section if your prospective residence is connected with family reunification and document is required for proving kinshipTäitke selle jaotise 2. alapunkt, kui Teie tulevane elukoht on seotud perekonna taasühinemisega ning suguluse tõendamiseks on vajalik dokument
Fill out items 8 and 9 of this section if your prospective residence is connected with family reunification and birth certificate is required for proving kinship.Täitke selle jaotise 8. ja 9. alapunkt, kui Teie tulevane elukoht on seotud perekonna taasühinemisega ning suguluse tõendamiseks on vajalik sünnitunnistus.
Fill out this section if you are a family member who is not national of a Member StateTäitke see jaotis, kui Te ei ole liikmesriigi kodakondsust omava perekonna liige
Fill out this section if your prospective residence is connected with family reunification and information is required for proving kinshipTäitke see jaotis, kui Teie tulevane elukoht on seotud perekonna taasühinemisega ning suguluse tõendamiseks on vajalik teave
For period up to (date)Kuni (kuupäev)
forestmets
Former given names, surnames if they have been changedVarasemad eesnimed, perekonnanimed, kui need on muutunud
GenderSugu
Given name (s), surname (s)Eesnimi (-nimed), perekonnanimi (-nimed)
Given name(s)Eesnimi (-nimed)
Grounds for refusal to annul marriageAbielu kehtetuks tunnistamisest keeldumise alused
house namemaja nimi
house numbermaja number
I acknowledge the rights of the Office of Citizenship and Migration Affairs to clarify any factsNõustun Kodakondsus- ja Migratsiooniameti õigusega täpsustada mis tahes asjaolusid
I do not suffer from any infectious diseases mentioned in Regulations of the Cabinet of Ministers on the procedure of obligatory medical and laboratory examination, mandatory and enforced isolation and treatment of persons in case of infectious diseases which prohibit receiving the document certifying the rights of residence, or I have a document issued by competent authority of a Member State of the European Union, European Economic Area or Swiss Confederation, certifying the rights to receive planned health care servicesMul ei ole ühtegi nakkushaigust, mis on loetletud ministrite kabineti määruses isiku nakkushaiguse korral kohustuslike meditsiiniliste ja laboratoorsete uuringute, kohustusliku ja sundisolatsiooni ja ravi kohta, mis takistavad mul elamisõigust tõendava dokumendi taotlemist, või mul on Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis asuva asjakohase ametiasutuse väljastatud dokumendid, mis tõendavad minu õigust saada plaanilisi tervishoiuteenuseid
I have answered to all the questions in the application fully and truthfullyOlen vastanud kõigile taotluse küsimustele täielikult ja ausalt
I have completely understood all questions of this application as well as the added explanations or have received relevant clarification in the language I understand or have been assisted by interpreterOlen täielikult aru saanud käesoleva taotluse kõikidest küsimustest ja lisatud selgitustest või olen saanud asjakohased täpsustused mulle mõistetavas keeles või on mind abistanud tõlk
I have the necessary means of subsistence to reside in Republic of LatviaMul on Läti Vabariigis elamiseks piisavalt elatusvahendeid
I undertake to notify in writing within three days the Office of Citizenship and Migration Affairs of any changes in the circumstances on the bases of which I have been issued document certifying residence or I have left the country for permanent residence abroadKohustun kolme päeva jooksul kirjalikult teavitama Kodakondsus- ja Migratsiooniametit mis tahes muutustest asjaoludes, mille alusel on mulle väljastatud elukohta tõendav dokument, või olen riigist lahkunud, et alaliselt elama asuda välismaal
If date of birth has been changed, indicate former date of birthKui sünnikuupäev on muutunud, märkige endine sünnikuupäev
If you are married or you have registered or unregistered partnershipKui olete abielus või kui Teil on registreeritud või registreerimata kooselu
If you are stateless person, indicate the residence countryKui olete kodakondsuseta isik, märkige elukohariik
If you wish, indicate a contact person in foreign country and LatviaSoovi korral märkige ära kontaktisik välisriigis ja Lätis
indicate what kind and volume of themtäpsustage nende liik ja kogus
Indicate your marital statusMärkige oma perekonnaseis
individual farmtalu
Information of your relativesTeave Teie sugulaste kohta
issuing authorityväljastanud asutus
issuing authority of marriage or partnership certificateabielu või kooselu registreerimise tõendi väljastanud asutus
issuing countryväljastanud riik
issuing date of marriage or partnership registration certificateabielu või kooselu registreerimise tõendi väljastamise kuupäev
Legal consequences of legal separationLahuselu õiguslikud tagajärjed
Legal status in residence countryÕiguslik seisund elukohariigis
malemees
Marital statusPerekonnaseis
marriedabielus
monthkuu
NationalityRahvus
NoEi
Nullity of marriageAbielu tühisus
numbernumber
number of marriage or partnership registration certificateabielu või kooselu registreerimise tõendi number
number of registration entryregistreeringukande number
number of registration entry of marriage or partnershipabielu või kooselu registreeringukande number
officeasutus
Period of time the guardianship or trusteeship has been established forEestkoste või hoolduse kehtestamise ajavahemik
permanent residence permitalaline elamisluba
PermanentlyAlaliselt
Permission to reside in another countryLuba elamiseks teises riigis
Persons in your guardianship or trusteeship or under your custodyIsikud Teie eestkoste, hoolduse või hooldusõiguse all
PhotoFoto
piketõkkepuu, teevaldas
Place of birthSünnikoht
Prospective residence address in LatviaTulevase elukoha aadress Lätis
provinceprovints
Purpose of immigrationSisserände eesmärk
Read and witness the content of the following text with your signatureLugege järgneva teksti sisu läbi ja kinnitage see enda allkirjaga
real estatekinnisvara
Reason of residingElama asumise põhjus
refugeepagulane
regionpiirkond
Registration of birthSünni registreerimine
relatives or friends to be notified in case of an accidentsugulased või sõbrad, keda teavitatakse õnnetusjuhtumi korral
residence addresselukoha aadress
Residence address in foreign country, telephoneElukoha aadress välisriigis, telefon
Scope of duty of careHoolsuskohustuse ulatus
settlementasula
signatureallkiri
singlevallaline
small rural districtvald
small rural townalev
spouse’s or partner’s given name, surnameabikaasa või partneri eesnimi, perekonnanimi
stateosariik
streettänav
SurnamePerekonnanimi
Sworn translatorVandetõlk
telephonetelefon
temporary residence permittähtajaline elamisluba
townlinn
Travel document valid for obtaining the document certifying the rights of residenceElamisõigust tõendava dokumendi taotlemiseks kehtiv reisidokument
Type and number of the travel documentReisidokumendi liik ja number
villageküla
visaviisa
widower (widow)lesk
With my signature I witness thatKinnitan enda allkirjaga, et
yearaasta
YesJah
Your and your spouse’s children (including adults)Teie ja Teie abikaasa lapsed (kaasa arvatud täiskasvanud)
Your parentsTeie vanemad
Your personal dataTeie isikuandmedUser interface by Uziel